"Pengamaskinens fader" om Remote Work

By Jenny Musial, 24. jan 2019

8 MIN READ

I december 2018 hade vi turen att träffa ”Pengamaskinens fader”, entreprenören och en av de ursprungliga Remote-workarna, Tobias Schildfat. Schildfat har gjort sig känd som medverkare i Draknästet, författare till boken Vägen till din första miljon - alla kan bygga en egen pengamaskin och är grundare till företaget Solentro tillsammans med sin bror. I vår intervju berättade Schildfat om sitt företag och de fördelar som han ser med Remote Work.

Att få äga sitt

Sedan ung ålder inspirerades Schildfat av drömmen att en dag få bedriva egen verksamhet och få ”äga” sitt. År 2008 lanserades Solentro och samma höst spelades Draknästet in där Schildfat med bror fick ett investeringserbjudande som de tackade nej till. Schildfat investerade istället både hjärta och tid i att etablera Solentro på marknaden som han driver tillsammans med sin bror. Solentro erbjuder kunden möjligheten att skapa sin egen fotobok digitalt, få den tryckt och hemskickad. Alla i organisationen har också möjlighet att arbeta ”remote”.

”En passion har alltid varit surfing, sporten lämpar sig dock inte  hemma i Sverige (speciellt inte på vintern). Möjligheten att kunna arbeta ”remote” har alltid varit en ambition för att bättre kunna bestämma över min fritid. För mig innebär Remote Work frihet under ansvar, det skapar potential för att välja hur den egna tiden skall spenderas”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.

Hans bok Vägen till din första miljon - alla kan bygga en egen pengamaskin, handlar om att spara och investera pengar men påvisar ett underliggande budskap om frihetskänsla. Schildfat menar på att pengar i sig är ett medel som i vissa fall kan ge människan frihet. Passande, använder därför Schildfat en surfbräda på bokens omslag för att symbolisera känslor av frihet och lycka.

”Många saker i livet har inte med pengar att göra, på samma sätt som många har. Detta var något som kom till mig väldigt tidigt. Det började på mitt första sommarjobb när jag började tjäna egna pengar och förstod dess innebörd och vilken frihet det gav mig. Att jag kunde köpa det jag ville, och framförallt kunna betala för aktiviteter jag ville syssla med”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.

Remote work och Gigekonomin

Under intervjuns gång lämnade vi snacket om ”remote” och gick över till att prata ”gigs”. Vi frågade Schildfat hur han upplevde att Pengamaskinens koppling till Gig ekonomin såg ut. Schildfat drog en parallell till bakgrunden av ”gig”-begreppet och belyste hur det förr användes för att beskriva musiker som tackade ja till olika gigs. Schildfat markerade att det varken då eller idag, är alla människor som kan tacka ja enbart till de gigs de vill (såvida man inte är ekonomisk oberoende eller har valt en alternativ livsstil). Pengamaskinen kan på sitt sätt därför skapa en bra ”baseline” som ger individer större möjlighet att tacka ja till de gigs de faktiskt vill ha.

”Tänk er, om man har en vän som hjälper en att tacka ja till de ”gigs” man vill ha. Den lyxen kanske inte finns om man inte har sin egen pengamaskin. Är pengamaskinen på din sida kan den hjälpa dig och även ge dig ett emotionellt värde på så sätt att man får möjlighet att uttrycka sin egen musik eller egen kreativitet på en drömarbetsplats.”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.

Kritiker till Gigekonomin påvisar att fenomenet kan ge individen ett instabilt kassaflöde, men utifrån Schildfats övertygelse så kan Pengamaskinen vara det verktyg som hjälper till att trygga kassaflödet. Vidare frågar vi Schildfat hur han upplevde på Gigekonomin, där han lyfte fram att nya krav ställs på både individen och företag. Då Schildfat själv arbetar med konsulter på Solentro börjar han alltid med ett ”startsamtal” för att tydliggöra förväntningarna och kraven för båda parterna, detta menar han är en grundpelare för att ett gott samarbete. 

”Det handlar om att respektera vem kunden är. Om jag anlitar dig som konsult så är det ju jag som är kunden. Jag köper din tid och du behöver vara lyhörd för hur du tillfredsställer din kund”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.

På Solentro arbetar man med ”exceed expectations” som ledstjärna, det menar Schildfat också är ett begrepp som kommer få större användning i en växande Gigekonomi. Kravet för ”gigaren” är att veta vem kunden är och hur man bäst möter och överträffar samtliga förväntningar. Företag behöver å andra sidan ta större beaktning till ”soft skills” och värdera den personliga karaktären utöver specifika kompetenser och vad som står i ett CV. 

Värderingsplattformen är av stor betydelse

I gigsamhället kommer det att ställas högre krav på ”raka puckar” från båda parter. Samsynen mellan parterna är viktiga för att ha en grund att stå på ihop. Värderingsplattformen är således av stor betydelse. Avslutningsvis frågade vi Schildfat om han såg en maktförskjutning mellan företag och ”gigare”. Schildfat lyfte fram att det finns en maktdimension men att arbetsmarknaden i grunden alltid skall präglas av sunt förnuft. Oavsett maktbalans, skall olika parter respektera varandra.

”Aktörer som sitter på höga hästar för att man har en maktposition är inte en bra grund för en sund långsiktig relation enligt Solentro. Även om Gigekonomin fortfarande är ett 'nytt fenomen' så vet företag som har funnits länge att respektfulla och goda relationer med alla sina intressenter är helt avgörande för dess fortsatta framgång,”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.

Ur det långsiktiga perspektivet kommer företag fortsatt att arbeta långsiktigt och erbjuda en individ fler gigs om de sköter sig. Som ”gigare” bör därför makten användas varsamt. Gigekonomin kommer om något visa att rätt kompetens är viktigt i större utsträckning. Fler och fler kommer att nischa sig för att möta företagens efterfrågan, därför är ingen oersättlig. Fungerar inte samarbetet kommer arbetsgivare att hitta andra. Trots att man talar om nya kompromisser (job as a bundle) mellan individen och företag menar Schildfat avslutningsvis att det alltid kommer att handla om att ge och ta. Om en kompromiss som gigekonomin medfört avser att ”gigare” kräver större frihet att bestämma var, när och hur de arbetar behöver de också vara beredda på att vara mer flexibla och tillgängliga för sina kunder på andra sätt.

”Min egen erfarenhet av Gig som att arbeta ’remote’, både som beställare och utförare, så handlar det sällan om lättja utan främst om en vilja att skapa ett friare sätt att arbeta och hur man kan kombinera det med livet i övrigt. Den friheten man strävar efter kommer dock med ansvar.”

- Tobias Schildfat, Grundare Solentro.