Digitalisering tar konsultmatchning till ny nivå

By Jenny Musial, 4. maj 2020

6 MIN READ

Nu satsar vi på ny digital tillväxt!

Satsningen genomfördes baserat på tanken att kombinera all vår kunskap om konsultmarknaden i kombination med de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. Syftet
har varit att bli ännu bättre på att snabbt identifiera den bästa konsulten för ett visst uppdrag genom att utveckla ett system med ökad sökvidd, snabbhet och funktionalitet.

Resultatet har blivit vår nya, revolutionerande
konsultportal. Lanseringen av portalen innebär
att konsulter på ett enklare sätt kan ta del av de
uppdrag som bäst passar dem. Dessutom får de
tillgång till mertjänster som underlättar administrationen, till exempel en internetbaserad
banktjänst. Under första kvartalet 2020 lanseras
portalen i Polen och Finland – och under andra
kvartalet 2020 i Sverige och Norge. Parallellt
har vi utvecklat ett inköpssystem, VMS (Vendor
Management System), som möjliggör kundernas
utveckling av processer för konsulthantering.

Det nylanserade systemet har rönt stor uppmärksamhet på marknaden och redan lett till ett tiotal
nya kontrakt samt nya, intressanta uppdrag och
kunder för Ework.

Till dessa hör bredbandsleverantören IP Only, som vi levererar både den digitala plattformen och konsulter till.
Samtidigt har vi utvecklat och effektiviserat
våra interna administrativa flöden. Även här har
arbetet nu i stora drag slutförts. Systemen som är
på väg att implementeras på alla Eworks kontor
och det nya sättet att arbeta har resulterat i att
vi redan ser en högre hitrate, det vill säga högre
andel genomförda affärer per förfrågan.
Det främsta sättet att skapa värde för våra
kunder är att leverera exakt den kompetens de
behöver, när, där och på det sätt den behövs.

Genom att arbeta nära våra kunder lär vi känna
deras verksamheter och bli ännu bättre på att
förutspå kommande behov – och därmed överträffa deras förväntningar.

Genom att vara oberoende har vi frihet att arbeta mot hela marknaden och välja den absolut bästa konsulten för varje
uppdrag. Och genom våra nya, digitala system
effektiviserar vi denna process ytterligare och
blir ännu mer attraktiva som samarbetspartner.
Våra digitala investeringar har slukat mer
resurser både när det gäller tid och pengar än
vad vi hade beräknat, vilket har påverkat vårt
resultat. Men vi ser nu att dessa kostnader har
nått sin kulmen och från och med andra
kvartalet 2020 beräknas de bromsa in, samtidigt
som vi ser fler och fler positiva effekter.
Marknad och geografisk tillväxt
De finansiella mål vi satte i början av 2016 på en
genomsnittlig ökning av både omsättning och
resultat per aktie med 20 procent per år fram
till 2020 var ambitiösa. Det baserades på vår
syn hur marknaden skulle utvecklas under de
kommande åren – och även vår egen förmåga att
stärka vår position. Nu närmar vi oss slutet av
denna period och kan konstatera att vi har varit
framgångsrika när det gäller att närma oss de
finansiella målen – men kanske främst i form av
en stärkt marknadsposition. Under 2019 ökade
omsättningen med 14 procent, medan resultatet
påverkades av de kostsamma investeringarna.
Samtidigt har vi sett en konjunkturmässig
försvagning för allt fler företag och branscher,
vilket resulterade i att det totala antalet
uppdragsförfrågningar minskade. Det innebär
att vi fortsätter att se över våra kostnader.
Av de marknader som Ework är verksamt på,
utmärkte sig Norge och Polen särskilt under året
med kraftig tillväxt. Sverige fortsatte samtidigt
att växa, men i svagare takt och med minskat
rörelseresultat. I Finland och Danmark minskade
intäkterna något och har därmed inte förmått
fortsätta växa i det rådande marknadsläget.
Här arbetar vi långsiktigt för att förstärka vår
marknadsposition och vinna nya kunder,
men under perioden har vi prioriterat åtgärder
för lönsamhet och resultatet förbättrades på
båda marknaderna.


Viktigt att fortsätta agera som ett litet bolag

Ework har vuxit snabbt under en rad år. En av
våra utmaningar i dag är att vi måste fortsätta att
agera som ett litet bolag, med all den djärvhet och
den hunger som har tagit oss till vår nuvarande
position och all den professionalitet som vi har
kommit att förknippas med. Vi måste också
säkerställa att vi har en lönsamhet som ger oss
frihet att kontinuerligt söka nya vägar för att
förbättra både kund- och konsulterbjudandet.

Den chockvåg som Coronapandemin har sänt
genom världens finansmarknader påverkar
naturligtvis även oss. Men vi ser också möjligheter
när marknaderna återgår till det normala. Nya
marknadsvillkor samt nödvändigheten att arbeta
på distans har belyst vikten av en digitalisering,
remote-hjälpmedel och att skapa flexibilitet i alla
typer av verksamheter. Denna process är vi nu
tacksamma att vi själva har gått igenom – och att
vi dessutom kan erbjuda expertkonsulter inom
området när marknaden åter kommer igång.
De nya, strategiska mjukvarutjänsterna är ett
belysande exempel på vår innovationskraft och på
hur vi hela tiden arbetar för att skapa god potential för Ework inför framtiden. Även om detta
har inneburit större investeringar än vad vi hade
räknat med, ser vi nu att det har börjat ge tydliga
resultat och att de kommer att stärka vår position
och vårt erbjudande även i en vikande marknad.

Ework ser därför positivt på våra förutsättningar för
en långsiktigt fortsatt positiv tillväxt. För mer frågor kontakta Pernilla Nilsson, Sales and Marketing Director pernilla.nilsson@eworkgroup.com